Tussenvoorziening Ons Raadhuis

Inleiding

Ons Raadhuis is een ‘tussenvoorziening’. Geen buurthuis of inloophuis. Geen dagbesteding. Het concept van Ons Raadhuis is nieuw!

Wat is Ons Raadhuis?

In deze tijd waarin mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen, is een plek om te zijn, mensen te ontmoeten en in beweging te blijven heel wezenlijk om de kwaliteit van leven hoog te houden. Het is lastig om op hogere leeftijd actief te worden of te blijven, zeker als er klachten komen. Bijvoorbeeld pijn, slecht zien of horen, verminderd geheugen, moeite met lopen of eenzaamheid.

De tussenvoorziening Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen die niet meer voldoende meekunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en buurthuizen een plek vinden waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte kunnen halen en brengen. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele begeleiding aanwezig en de regie over de activiteiten blijft bij de deelnemers. De tussenvoorziening is zo genoemd omdat het mensen ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van een buurthuis en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de orde of gewenst is.

Tevens biedt de tussenvoorziening een alternatief voor het reguliere antwoord van medische zorg op klachten als bijvoorbeeld kniepijn en somberheid (bijvoorbeeld medicatie of een psycholoog). Namelijk van samen bewegen, yoga, Tai Chi tot samen eten, een lezing volgen of zelf een presentatie geven.

In Ons Raadhuis kan élke oudere terecht en zelfs jongere mensen zijn welkom. Er is geen indicatie nodig, iedereen kan op elk moment vrijblijvend komen binnenlopen en vertrekken. Iedere werkdag worden veel verschillende activiteiten georganiseerd, voortkomend uit de behoefte van de deelnemers. Een activiteit wordt betaald met strippen op een strippenkaart. Door de continue aanwezigheid van een coördinator is het voor elke oudere mogelijk om te komen en deel te nemen aan de activiteiten. De coördinator regelt zo nodig een handje hulp door zelf in te springen of een vrijwilliger te vragen even te helpen. Vaak ook zijn het de mensen onderling die elkaar zo nodig even ondersteunen.

Het eveneens toelaten van juist ook mensen die zich volledig fit voelen, leidt tot extra energie/aantrekkelijkheid van de plek voor de andere aanwezigen.

Ons Raadhuis is in 7 jaar tijd uitgegroeid tot een zeer succesvol concept. Opgericht in 2016 voor 20-50 ouderen per week, ontvangen we inmiddels wekelijks ruim 220 mensen!

Op deze site kunt u alle informatie vinden over Ons Raadhuis. Er zijn twee onderzoeken gedaan in Ons Raadhuis die hebben aangetoond dat de deelnemers aan Ons Raadhuis zich niet alleen fitter, maar ook aanzienlijk prettiger en minder eenzaam voelen. U kunt de onderzoeksverslagen van respectievelijk studenten Toegepaste Gerontologie van Windesheim Zwolle en een AIO Specialist Ouderengeneeskunde IQ Healthcare Radboud Universiteit Nijmegen downloaden vanaf deze site. Maar u kunt ook een mail te sturen naar info@onsraadhuis.com.

Wat ons betreft komen er op meer plekken in ons land tussen-voorzieningen als Ons Raadhuis!

Onderzoek naar Ons Raadhuis

Een overzicht van onderzoeken naar de tussenvoorziening.

Project Borging Ons Raadhuis

Inmiddels hebben we het op 1 januari 2021 gestartte project ‘Borging Ons Raadhuis’ met veel succes en resultaat afgerond. De subsidie voor dit project kwam van de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Innovatie ‘ZonMw’.

Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor 55+, voor zelfstandig wonende ouderen die zich vanwege bepaalde beperkingen niet meer thuis voelen in de ‘gewone’ inloophuizen, buurthuizen, verenigingen en clubs. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 79 jaar. 85% is alleenstaand. Het hoofddoel van het project was verbreding van de doelgroep door uitbreiding van het aanbod. Dit zou bereikt kunnen worden door de behoefte aan thuisvormen van activiteiten te onderzoeken. Voor deelnemers die tijdelijk dan wel langdurig niet meer naar Ons Raadhuis kunnen komen. 2021 was een corona-jaar en leende zich dan ook uitstekend voor dit onderzoek naar ‘thuisdeelname’.

Een tweede doel was Ons Raadhuis als voorziening landelijk onder de aandacht te brengen. Een derde doel was om de structurele financiering van Ons Raadhuis te borgen. En een ander belangrijk doel was de samenwerking regelen met organisaties in het ‘Sociale Domein’

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat de behoefte van deelnemers vooral ligt in contact op Ons Raadhuis zelf. Er was relatief weinig belangstelling voor  – met name digitale –  thuisvarianten van activiteiten. Mensen komen naar Ons Raadhuis om anderen fysiek te ontmoeten, om samen een activiteit te ondernemen dan wel uit te voeren. Of om een persoonlijk gesprek te voeren met de professional. Vervanging hiervan door een thuisvorm in de vorm van digitaal contact werd over het algemeen niet verkozen of bleek  lastig realiseerbaar vanwege de aard van de activiteit.
Er zijn wel deelnemers die vaker zouden willen komen, maar voor wie vervoer een beperkende factor is. Ondersteunende vervoersmogelijkheden in de gemeente Rheden (Plusbus, Avan) worden door een bepaalde groep ouderen weinig gebruikt vanwege de gecompliceerdheid van het aanvragen van ritjes bij de organisatie, regels die voor onrust zorgen en de kosten. Om de vervoermogelijkheden te verbeteren heeft Ons Raadhuis met enkele andere organisaties uit het sociale domein vanuit de ‘Coalitie tegen eenzaamheid Velp’ een aanvraag gedaan bij de gemeente Rheden om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van elektrische auto’s, die mensen over een kleine afstand van en naar activiteitencentra kunnen vervoeren. Door deelname aan de coalitie SamenEén en daarnaast ook aan het overleg van de lokale buurt- en inloophuizen zijn we goed opgenomen in de samenwerking van organisaties in het sociale domein.

Onbekendheid met of gebrek aan ervaring met de digitale wereld zorgen ook voor beperkingen en problemen. En bij de personen zelf voor gevoelens van eenzaamheid en falen. We hebben in de loop van het project Borging Ons Raadhuis daarom besloten stevig in te zetten op het bevorderen van digitale vaardigheden. Onder andere door vanaf 29 september 2021 te starten met de wekelijkse computersoos. Deze activiteit is nu stevig verankerd in het weekrooster en wordt goed bezocht. Het aantal vrijwilligers dat deelnemers tijdens de computersoos 1-op-1 wil helpen groeit.

De periode waarin het project liep, bleek een lastige periode om Ons Raadhuis als voorziening landelijk onder de aandacht te brengen. Door de beperkte ontmoetingsmogelijkheden vanwege de corona-maatregelen zijn dit vooral online presentaties en gesprekken via internet geworden. De evaluatiesessies van ZonMw georganiseerd door Leyden Academy waren een welkome hulp bij het verspreiden van kennis over Ons Raadhuis als sociaal initiatief.

Structurele financiering is nog niet geborgd. Doordat door de beperkende corona-maatregelen de crowdfund-actie en een bijbehorend symposium niet door konden gaan, is het niet gelukt structurele bijdragen van ondernemingen en bedrijfsleven uit te breiden. Bovendien was de kans voor het verkrijgen van financiële ondersteuning gering vanwege ook de zware tijden voor ondernemingen en bedrijven door de corona-crisis.
We hebben gezorgd voor een rechtstreekse donatiemogelijkheid op onze site.
We hebben aan de gemeente Rheden een onderbouwing gegeven van onze betekenis voor ouderen; van de (meer)waarde van de grote vrijwillige inzet in Ons Raadhuis en van de kostenbesparing die Ons Raadhuis de gemeente oplevert, doordat deelname aan Ons Raadhuis voorkomt dat een groot deel van de ouderen een beroep doet op duurdere voorzieningen. Dit rechtvaardigt ons inziens de hogere subsidie die we aan de gemeente Rheden hebben gevraagd voor de jaren ’23-‘26. Er is grote kans dat de gemeente ons verzoek honoreert. Dat wordt 8 november 2022 aanstaande duidelijk.

Documenten om te bekijken en/of te downloaden (klik op de titel):

Procesevaluatie-Borging-Ons-Raadhuis-ZonMw

Bijlage-1-Evaluatie-Optimaliseren-thuisaanbod-20211108

Bijlage-2-Enkele-gedachten-over-het-gebruik-van-ICT-in-Ons-Raadhuis

Bijlage-3-Evaluatie-en-conclusie-Streaming-experiment-Voorlezen-20220124

Bijlage-4-Verslag-verkenning-zoom-bij-activiteiten-Ons-Raadhuis-20210810

Bijlage-5-Evaluatie-meditatie-via-Zoom

Bijlage-6-20220606-Als-Ons-Raadhuis-er-niet-zou-zijn…